Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Viết Sai

Trong quá trình làm kế toán, mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai thường được sử dụng khi hóa đơn đã lập có sai sót trong quá trình mua – bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào hai bên mua – bán đều thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.

Vậy trường hợp nào cần làm biên bản điều chỉnh hóa đơn? Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử viết sai mới nhất là gì?

Trong bài viết này, Chứng Chỉ Kế Toán chia sẻ và cung cấp cho các bạn thông tin về biên bản điều chỉnh hóa đơn và những điều cần chú ý, cách ký số khi lập biên bản này.

1. Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Là Gì?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là biên bản được lập cùng với hóa đơn điều chỉnh mà kế toán viên sử dụng khi hóa đơn có những sai sót về ngày, sai đơn giá của mặt hàng, địa chỉ hoặc số lượng, nội dung hóa đơn.

Căn cứ để điều chỉnh hóa đơn chính là việc phát hành hóa đơn. Các doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán sản phẩm, hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ hóa đơn được mua hay cấp tại cơ quan thuế) thì phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.

Hóa đơn phải bao gồm đầy đủ thông tin theo đúng quy định của cơ quan thuế và pháp luật.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

»»» Review Khóa Học Nguyên Lý Kế Toán Ở Đâu Tốt Nhất

2. Các Trường Hợp Làm Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn

Có nhiều trường hợp hóa đơn bị sai nhưng không nhất thiết lúc nào cũng lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mà sẽ có những phương thức giải quyết tùy theo cấp độ khác nhau. Vậy làm biên bản điều chỉnh hóa đơn khi nào?

*Hóa đơn đã lập Sai mã số thuế:

  • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đối với hóa đơn đã lập sai
  • Doanh nghiệp xuất hóa đơn điều chỉnh
  • Kê khai hoạt động điều chỉnh trên bảng kê bán ra, cột doanh thu, thuế để trống.

*Hóa đơn đã lập Sai số lượng:

  • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đối với hóa đơn đã lập sai
  • Doanh nghiệp xuất hóa đơn điều chỉnh
  • Kê khai hoạt động điều chỉnh trên bảng kê bán ra (kê khai Dương nếu điều chỉnh tăng lên, kê khai m nếu điều chỉnh giảm đi)

*Hóa đơn đã lập Sai đơn giá:

  • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đối với hóa đơn đã lập sai
  • Doanh nghiệp xuất hóa đơn điều chỉnh
  • Kê khai hoạt động điều chỉnh trên bảng kê bán ra (kê khai Dương nếu điều chỉnh tăng lên, kê khai m nếu điều chỉnh giảm đi)

*Hóa đơn đã lập Sai thành tiền

Cách điều chỉnh trường hợp sai này tương tự với trường hợp hóa đơn sai đơn giá và sai số lượng. Như vậy, với những trường hợp trên thì biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập khi hội tụ các điều kiện sau:

  • Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (như sai mã số thuế, số lượng, đơn giá, thành tiền…);
  • Bên bán đã gửi hóa đơn điện tử cho bên mua;
  • Bên bán đã bàn giao hàng hóa hoặc hoàn thành cung ứng dịch vụ cho bên mua;
  • Bên bán và bên mua đều đã kê khai đến cơ quan Thuế (liên quan đến hóa đơn sai sót).

»»» Review Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Online Ở Đâu Tốt Hiệu Quả

3. Cách Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử

Cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Đối với trường hợp kế toán phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử như phần trên thì bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Sau khi kế toán viên gửi hóa đơn cho người mua và phát hiện hóa đơn có sai sót về nội dung trên hóa đơn (mã số thuế, đơn giá, thành tiền, thuế suất, sai số lượng,…) thì có thể thống nhất với bên mua lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử cho hóa đơn đã lập sai đó.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn đã lập bị sai sót

Khi bên mua đồng ý và biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập, bên bán tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh. Trong đó:

– Hóa đơn điện tử khi điều chỉnh phải có dòng chữ: “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số … ký hiệu … số … ngày … tháng … năm

– Nội dung trên hóa đơn điều chỉnh: Điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế mà bên bán đã điều chỉnh.

Bước 3: Gửi thông tin sai sót gửi đến cơ quan Thuế

Người bán lập thông báo về hóa đơn điện tử có sai sót gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp và kiểm tra trạng thái phản hồi của cơ quan Thuế trên phần mềm của nhà cung cấp hóa đơn điện tử.

Bước 4: Gửi hóa đơn đã điều chỉnh cho người mua kèm theo biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra mà kế toán cần lưu ý như sau:

  • Với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế: Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới đã điều chỉnh sau đó giao cho người mua.
  • Với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế: Người bán ký số trên hóa đơn điện tử đã điều chỉnh rồi gửi lên cơ quan thuế để được cấp mã. Khi nhận được mã của cơ quan thuế, người bán giao hóa đơn cho người mua.

4. Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

CÔNG TY ………………….

Số …./…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại ……………….., chúng tôi gồm có:

Bên A: ……………………………..

Do ông: …………………….., chức vụ: ……………, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………
 
Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..
 
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số …………., ký hiệu ……… ngày …….. (đã kê khai vào kỳ …….) và lập hóa đơn điều chỉnh số ……., ký hiệu ……. ngày ……………, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: ………………………………………..

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
        ….      …

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Những Lưu Ý Khi Lập Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử

Lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Khi lập biên bản hóa đơn điều chỉnh hóa đơn thì kế toán viên cần lưu ý một số điều sau để có thể thực hiện điều chỉnh đúng với quy định của cơ quan Thuế quản lý trực tiếp và theo quy định Pháp luật như:

– Ngày tháng lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày tháng trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.

– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ của bên mua nhưng ghi đúng mã số Thuế bên mua thì các bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh và KHÔNG CẦN lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

– Nếu hai bên đã kê khai thuế thì tuyệt đối không được hủy hóa đơn lập sai mà phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho biên bản hủy hóa đơn. Đồng thời kế toán viên lập hóa đơn điều chỉnh.

– Chỉ sử dụng biên bản thu hồi hóa đơn điện tử lập sai khi hóa đơn lập sai đó khi chưa được kê khai thuế.

– Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập phải được sự đồng ý của hai bên bằng cách ký và đóng dấu đỏ, mỗi bên giữ 01 bản để khai báo.

– Nội dung trên biên bản điều chỉnh hóa đơn phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số…; ngày …. tháng …. năm ….; ký hiệu …. ; xuất hóa đơn điều chỉnh số ….; ngày … tháng… năm…; ký hiệu … ; Nội dung điều chỉnh những gì…

6. Cách Ký Điện Tử Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin còn thiếu, hoạt động điều chỉnh trên biên bản điều chỉnh hóa đơn, kế toán sẽ nhấn chọn Save để lưu lại biên bản trên hệ thống Quản lý hóa đơn. Hệ thống sẽ hiển thị ra Biên bản hoàn chỉnh. Nhấn chọn ô Ký số để thực hiện ký.

Lưu ý: Để thực hiện ký số lên biên bản, bạn nhớ cắm chữ ký số vào máy tính.

Hệ thống thực hiện ký số lên biên bản điều chỉnh hóa đơn. Để gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn từ hệ thống chọn Gửi email và nhập email người nhận.

Vậy kế toán trưởng ký biên bản điều chỉnh hóa đơn được không?

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán nên sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến kế toán, tài chính của doanh nghiệp. Đối với những hóa đơn mua – bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, việc ký vào biên bản điều chỉnh hóa đơn nếu gặp sai sót thì kế toán trưởng vẫn có quyền ký tên trên đó.

⇒ Vậy nên, trả lời cho thì đáp án là kế toán trưởng CÓ THỂ ký biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Trong bài viết hôm nay, Chứng Chỉ Kế Toán đã chia sẻ và giới thiệu cho các bạn về khái niệm biên bản điều chỉnh hóa đơn, các trường hợp cần sử dụng, mẫu biên bản mới nhất và những điều lưu ý khi sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai sót.

Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn trong việc điều chỉnh hóa đơn sai sót. Chúc các bạn luôn thành công!

Tham khảo thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *